Contact Us  Your location:HomeContact Us
Hunchun GangSheng International Trade Co., Ltd.  Address: China ,Hunchun city,xinan street
Tel:86- 433-7521977 Fax:86-433-7521977 Mobile :86-13704430153
Tel:86- 433-7521977 Fax: 86-433-7521977  Mobile :86-13704430153 management 
Address: China ,Hunchun city,xinan street  meiling88@ mail.ru http://www.hcguangsheng.com